วัดเจ็ดยอด หรือ วัดโพธารามมหาวิหาร เชียงใหม่

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นวัดที่มีความสำคัญ และเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่

วัดเจ็ดยอด

บริเวณด้านหน้า

บูชาพระเจ้าทันใจ

บูชาพระเจ้าทันใจ

พระเจ้าทันใจ

พระเจ้าทันใจ

รูปปั้นงู

วิหารมหาโพธิ์

พระเจ้าติโลกราชโปรดให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1998 โดยให้ช่างไปถ่ายแบบจากวิหารพุทธคยา อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และให้ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำมาด้วย จึงเรียกว่า วัดมหาโพธาราม

งานศิลปกรรมเป็นแบบวิหารมหาโพธิ์ ที่พุทธคยาในอินเดีย คือ มีรูปแบบ และแผนผังเดียวกัน รวมทั้งมีการสร้างสัตตมหาสถาน อันเป็นสถานที่เสวยวิมุตติสุข ภายหลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 7 สัปดาห์ อยู่โดยรอบ

รูปแบบเจดีย์เป็นทรงศิขระแบบอินเดีย 5 องค์ ที่ผนังวิหารประดับเทวดาปูนปั้นอันหมายถึงเทพชุมชนในคราวที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ทวยเทพจากหมื่นจักรวาลลงมาแสดงความยินดี พร้อมดอกไม้ทิพย์โปรยปรายลงมา ลักษณะเครื่องทรงเทวดา ได้รับอิทธิพลจากศิลปะลังกา ส่วนดอกไม้ร่วงเป็นอิทธิพลศิลปะจีน ที่ได้รับความนิยมอยู่ในตอนต้น พุทธศตรวรรษที่ 21

วิหารมหาโพธิ์

โบราณสถาน

พระสถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราช

พระสถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราช

วิหารมหาโพธิ์

วิหารมหาโพธิ์

วิหารมหาโพธิ์

วัดเจ็ดยอด

วิหารมหาโพธิ์

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

หมู่ 2 ซุปเปอร์ไฮเวย์ 69 ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 31000

The photographs may not be copied, reproduced, redistributed, manipulated, projected, used or altered in any way without the prior express written permission of Juth.Net

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.