Art & Culture

The arts represent an outlet of expression, that is usually influenced by culture and which in turn helps to change culture.

นับแต่พุทธศักราช 2554 เป็นต้นมา กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้กรมศิลปากรจัดกิจกรรมพิเศษสักการะพระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมากรแห่งแผ่นดิน เนื่องในเทศกาลปีใหม่มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการบูชาพระพุทธรูปสำคัญในการดูแลรักษาของกรมศิลปากรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโบราณสถานบ้านโปรตุเกส วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2538 ดำเนินการบูรณะโดย กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิ คาลูสเตอร์ กุลเบงเกียน และสถานฑูตโปรตุเกส ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527-2538

 

จัดตั้งขึ้นตามโครงการที่นักวิชาการไทยและนักวิชาการญี่ปุ่นปรับขยายมาจากข้อเสนอเดิมของสมาคมไทย-ญี่ปุ่นและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเคยเสนอปรับปรุงบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นให้จัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านญี่ปุ่น

 

หมู่บ้านญี่ปุ่น (アユタヤ日本人町, Ayutaya Nihonjin-machi) เป็นชุมชนทางชาติพันธุ์ญี่ปุ่นในอดีต (นิฮมมาจิ) นอกเมืองหลวงของอาณาจักรอยุธยาที่เจริญรุ่งเรืองในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 ปัจจุบันอยู่ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (Wikipedia)

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม หรือ วังจันทรเกษม หรือ วังหน้า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ปรากฎหลักฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ประมาณ พ.ศ. 2120 เพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเคยใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระยุพราชและพระมหากษัตริย์หลายพระองค์

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คราวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่พบจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2500 กรมศิลปากรจึงได้สนองพระราชปรารภจัดสร้าง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาขึ้น

 

Designer ทุกคนคงไม่มีใครไม่รู้จัก Andy Warhol เจรู้จัก Andy Warhol ครั้งแรก ตอนเรียนปริญญาตรี เจเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ เจเรียนรู้งาน และประวัติของ Andy Warhol ผู้ซึ่งเป็น “Prince of Pop” ผ่านตัวหนังสือ และภาพ ผลงานที่เจชอบมากที่สุดของคุณ Warhol คือ Cow ในปี 1971 การมานิทรรศการ Andy…

 

England Shop Fronts สิ่งหนึ่งที่ชอบดู ตอนไปเที่ยวอังกฤษ คือ ชอบดูการตกแต่งหน้าร้านของร้านต่างๆ เลยเอามาแบ่งปันใน post นี้ เผื่อมีใครสนใจค่ะ

 

England Food Trucks อังกฤษเป็นประเทศหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องความน่ารักของ Food Trucks หรือรถขายอาหารและเครื่องดื่มแบบง่ายๆ ซึ่งในช่วงฤดูร้อน เรามักจะเห็นฟู้ดทรัคจอดอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ มากมาย

 

ตลาดฉำฉา ตลาดเล็กๆใ ต้ร่มเงาของต้นฉำฉา จัดทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 14.00น. (อยู่ในบริเวณเดียวกับร้าน Bus Pizza) มีของให้เลือกซื้อ เลือกกิน แถมมีดนตรีสดฟังกันเพลินๆ

 

คำว่า ขัว เป็นภาษาเหนือ แปลว่า สะพาน เมื่อมารวมกับคำว่า ศิลปะ แล้ว “ขัวศิลปะ” จึงหมายถึง สะพานที่จะเชื่อมศิลปะสู่สังคม

 

นิทรรศการ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ โดยกระทรวงวัฒนธรรม คัดเลือกภาพถ่ายประวัติศาสตร์จากประชาชนจัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.นี้เป็นต้นไป ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล หรือส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้า อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงละครแห่งชาติ ตรงข้ามสนามหลวง