วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคลที่เรียกกันอยู่ในปัจจุบันมีชื่อที่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวข้องอยู่หลายชื่อ ได้แก่ “วัดใหญ่ชัยมงคล” “วัดใหญ่” “วัดป่าแก้ว” และ “วัดเจ้าพระยาไทย” จากที่ได้ตรวจสอบสรุปความได้ว่า ชื่อ “วัดใหญ่ชัยมงคล” ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีที่มาจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า วัดนี้คือวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นตามคำแนะนำของสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชแห่งพม่า โดยเจดีย์ที่ทรงสร้างขึ้นมีชื่อว่า “เจดีย์ชัยมงคล”

ส่วนชื่อ “วัดใหญ่” เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียก ปรากฏใน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงก่อนการเสียกรุงครั้งที่ 2 ว่า “ครั้น ณ เดือน 12 ในกรุงจึงแต่งทัพเรือให้พระยาตาก พระยาเพ็ชรบุรี หลวงศรเสนี ออกไปตั้งอยู่วัดใหญ่” (ข้อมูลจากหนังสือ “คู่มือนำชม ศิลปกรรมโบราณในอยุธยา” โดยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์)

พระพุทธไสยาสน์ภายในวัดใหญ่ชัยมงคล

จากทางเข้าของวัด เมื่อเดินเข้ามาทางด้านซ้ายมือจะพบกับพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ก่อนที่จะเดินไปถึงอุโบสถ ซึ่งที่ตั้งของอุโบสถในปัจจุบันนั้นเดิมทีเป็นวิหารหลวง

พระพุทธชินราช ภายในอุโบสถ​
พระพุทธชินราช ภายในอุโบสถ

ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานของวัด

พระพุทธชัยมงคล
ทางเดินไปเจดีย์ประธาน

เจดีย์ประธาน

เจดีย์ประธานวัดใหญ่ชัยมงคลจัดเป็นเจดีย์ทรงระฆังที่มีส่วนฐานและส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยม เจดีย์กลุ่มนี้บางครั้งเรียก “เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม” มีองค์ประกอบโดยรวมเหมือนกับเจดีย์ทรงระฆังทั่วไป แต่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่าง คือ การมีชุดรองรับองค์ระฆังที่เป็นฐานบัวคว่ำ-บัวหงาย 3 ชั้นในผังแปดเหลี่ยม ท้องไม้แต่ละชั้นประดับลูกฟัก 2 เส้น

ที่มาของเจดีย์กลุ่มนี้น่าจะมีสายวิวัฒนาการมาจากเจดีย์ล้านนาและอาจสืบต่อมาจากลุ่มเจดีย์ทรงปราสาทยอดที่มีเรือนธาตุแปดเหลี่ยม (ข้อมูลจากหนังสือ “คู่มือนำชม ศิลปกรรมโบราณในอยุธยา” โดยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์)

เจดีย์ประธาน
เจดีย์ประธาน
เจดีย์ประธาน
พระพุทธรูป
พระพุทธรูป
พระพุทธรูป
พระพุทธรูป
พระพุทธรูป
พระพุทธรูป
Juth

ขอบคุณหนังสือของอาจารย์ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ที่ทำให้ได้รับความรู้มากมายในการชมวัดใหญ่ชัยมงคลในครั้งนี้ค่ะ

"คู่มือนำชม ศิลปกรรมโบราณในอยุธยา" โดยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์
“คู่มือนำชม ศิลปกรรมโบราณในอยุธยา” โดยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์

The photographs may not be copied, reproduced, redistributed, manipulated, projected, used or altered in any way without the prior express written permission of Juth.Net

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.