พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม หรือ วังจันทรเกษม หรือ วังหน้า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ปรากฎหลักฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ประมาณ พ.ศ. 2120 เพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเคยใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระยุพราชและพระมหากษัตริย์หลายพระองค์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม

สามารถจอดรถบริเวณด้านนอกของพิพิธภัณฑ์ แล้วเดินเข้าไปด้านในเพื่อซื้อบัตรเข้าชม

จุดจำหน่ายบัตรเข้าชม และของที่ระลึก

เมื่อคราวเสียกรุงในปี พ.ศ. 2310 วังนี้ได้ถูกข้าศึกเผาทำลายเสียหายมากและถูกทิ้งร้าง จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมพระที่นั่งพิมานรัตยาและพลับพลาจตุรมุขไว้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จประพาสพระนครศรีอยุธยาและพระราชทานนามว่า “พระราชวังจันทรเกษม” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2436 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ทำการของมณฑลกรุงเก่าเมื่อ พ.ศ. 2442 และจนกระทั่งเมื่อพระยาโบราณราชธานินทร์ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าจึงได้จัดสร้างอาคารที่ทำการภาคบริเวณกำแพงทางด้านทิศตะวันตกต่อกับทิศใต้ แล้วย้ายที่ว่าการมณฑลจากพระที่นั่งพิมานรัตยามาตั้งที่อาคารที่ทำการภาคในขณะนั้น กรมศิลปากรจึงได้เข้ามาดูแลและจัดทำเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษมจนกระทั่งปัจจุบัน (ข้อมูลจาก ayutthaya.go.th)

ด้านหน้าทางขึ้นพลับพลาจตุรมุข

พลับพลาจตุรมุข

พลับพลาจตุรมุข ตั้งอยู่ใกล้ประตูวังด้านทิศตะวันออก เป็นพลับพลาเครื่องไม้ มีมุขด้านหน้า 3 มุข ด้านหลัง 3 มุข เดิมใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับออกงานว่าราชการและเป็นที่ประทับ ต่อมากลายเป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุ เรียกว่า อยุธยาพิพิธภัณฑสถาน ปัจจุบันจัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่มีอยู่เดิมภายในพระราชวังนี้ (ข้อมูลจาก ayutthaya.go.th)

พลับพลาจตุรมุข
พลับพลาจตุรมุข
พลับพลาจตุรมุข
ภายในพลับพลาจตุรมุข
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม
ตู้พระธรรม
ตู้พระธรรมขาหมู

ตู้พระธรรมขาหมู

การตกแต่ง: ลายกำมะลอพื้นสีแดงเขียนลายด้วยสีทองเป็นภาพทิวทัศน์แบบจีน แสดงภาพบ้านเมืองและการล่องเรือทางทะเลา

ฝีมือช่าง: รัตนโกสินทร์

ประวัติที่มา: พระยาโบราณราชธานินทร์เก็บรวบรวม

ตู้พระธรรมขาหมู

ตู้พระธรรมขาหมู (ภาพด้านบน)

การตกแต่ง: ลายกำมะลอพื้นสีดำเขียนด้วยสีทองและระบายสีแดง เล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก

ฝีมือช่าง: รัตนโกสินทร์

ประวัติที่มา: พระยาโบราณราชธานินทร์เก็บรวบรวม

ทางเดิน
ท่อนองค์เทวรูปพระอิศวร ศิลปะลพบุรี ได้จากจังหวัดลพบุรี
พระคเณศ ศิลปะอยุธยา พุทธศตรวรรษที่ 21-22 พระยาโบราณราชธานินทร์ เก็บรวบรวมจากมณฑลกรุงเก่า
เครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผา สินค้านำเข้าและส่งออกที่สำคัญของอยุธยา

ตลอดระยะเวลาที่อาณาจักรอยุธยาเจริญรุ่งเรืองเป็นเวลายาวนานถึง 417 ปี อยุธยานับเป็นเมืองท่าและเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญ มีชาวต่างชาติเดินทางมาค้าขายอย่างมากมาย อยุธยาส่งออกสินค้าจำพวกของป่าจากภูมิภาคส่วนในและเพื่อนบ้านใกล้เคียง รวมทั้งรับสินค้าจากเมืองท่าชายฝั่งทะเลาแถบแหลมมลายู และบริเวณคาบสมุทรค้าส่งต่อให้พ่อค้าชาวจีนและชาติอื่นๆ พร้อมกันนั้นยังเป็นตัวกลางในการส่งต่อสินค้าจีนให้แก่ชาติอื่นด้วยเช่นกัน และในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อยุธยาส่งออกเครื่องถ้วยสังคโลกจากแหล่งเตาสุโขทัย ศรีสัชนาลัย (สวรรคโลก) และเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาแม่น้ำน้อย จังหวัดสิงห์บุรี เตาบ้านบางปูน จังหวัดสุพรรณบุรี ไปสู่ตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีการส่งต่อสินค้าประเภทนี้ไกลออกไปถึงตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น หลักฐานจากซากอับปางในอ่าวไทย ได้พบเครื่องปั้นดินเผาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก การค้าเครื่องปั้นดินเผาจึงจับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจของอาณาจักรอยุธยามั่งคั่งและส่งผลต่อสภาพการดำเนินชีวิต (ข้อมูลจากป้ายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม)

แผ่นอิฐจารึกภาษาบาลี สมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 22-23 ได้มาจากวัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา
พระพุทธรูปปางลีลา

พระพุทธรูปปางลีลา แกะสลักบนแผ่นหินทรายสีเทารูปใบเสมาขนาดใหญ่ ด้านหลังมีศิลาจารึกอักษรไทย ภาษาไทยสมัยอยุธยา จำนวน 20 บรรทัด จารึกขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1918 ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงั่ว) ซึ่งครองราชย์สมบัติระหว่าง พ.ศ. 1913 – 1931 นับได้ว่าเป็นศิลาจารึกภาษาไทย อักษรไทย สมัยอยุธยาที่มีความเก่าแก่ที่สุดที่พบในเวลานี้ (ข้อมูลจากป้ายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม)

เศียรพระพุทธรูป ศิลปะอยุธยา พระยาโบราณราชธานินทร์เก็บรวบรวม
จารึกวัดคันธกุฎี อักษรไทย สมัยอยุธยา พ.ศ. 2298 กล่าวถึงการบูรณะวัดคันธกุฎี พระยาโบราณราชธานินทร์เก็บรวบรวม

The photographs may not be copied, reproduced, redistributed, manipulated, projected, used or altered in any way without the prior express written permission of Juth.Net

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.