Tag Archives: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

นับแต่พุทธศักราช 2554 เป็นต้นมา กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้กรมศิลปากรจัดกิจกรรมพิเศษสักการะพระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมากรแห่งแผ่นดิน เนื่องในเทศกาลปีใหม่มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการบูชาพระพุทธรูปสำคัญในการดูแลรักษาของกรมศิลปากรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม หรือ วังจันทรเกษม หรือ วังหน้า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ปรากฎหลักฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ประมาณ พ.ศ. 2120 เพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเคยใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระยุพราชและพระมหากษัตริย์หลายพระองค์

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คราวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่พบจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2500 กรมศิลปากรจึงได้สนองพระราชปรารภจัดสร้าง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาขึ้น

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล หรือส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้า อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงละครแห่งชาติ ตรงข้ามสนามหลวง