Temple

วัดต่างๆ ศาสนสถานของศาสนาพุทธ

เกาะเกร็ด เป็นเกาะกลางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เกาะเกร็ดเกิดจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ. 2265 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ

 

วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศน์และถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร

 

เป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวขอนแก่น ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาสุขใจ ถนนเทพารักษ์ หน้าสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

 

วัดอุปคุต เชียงใหม่ พระอุปคุต พระอุปคุปต์ หรือ พระบัวเข็ม เป็นพระภิกษุองค์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช และเป็นปฐมาจารย์แห่งนิกายสรวาสติวาทชื่อ “อุปคุต” แปลว่า ผู้คุ้มครองรักษา

 

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ และตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร

 

พระพุทธมงคลมหาราช เขาคอหงส์ พระพุทธรูปประจำนครหาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ยืนตระหง่านประทานความเมตตาแก่ผู้มาสักการะอยู่บนยอดเขาคอหงส์

 

ปฐมอโศก หรือ ชุมชนบุญนิยมปฐมอโศก คือ พุทธสถานปฐมอโศก และหมู่บ้านปฐมอโศกรวมกัน เพราะก่อนที่จะเกิดหมู่บ้าน พุทธสถานเกิดก่อน ตั้งอยู่ที่นครปฐม

 

วัดพันเตา เชียงใหม่ วัดเก่าแก่ใจกลางเมือง ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เรียกว่า วัดพันเท่า หรือพันเต่า เป็นวัดขนาดเล็กมีความเก่าแก่ควบคู่กับวัดเจดีย์หลวง

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ เป็นพระอารามหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคาร วัดโชติการาม สร้างขึ้นในรัชสมัยพญาแสนเมืองมา

 

วัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานจัดสร้างวัด

 

วัดเล่งเน่ยยี่ 2 หรือ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ เดิมเป็นโรงเจขนาดเล็ก บนพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี